Day: March 4, 2021

รางสายไฟ

5 ข้อควรเลือกในการ “เลือกรางสายไฟ”5 ข้อควรเลือกในการ “เลือกรางสายไฟ”

ปัจจุบันนั้นการเดินสาไยฟนั้นเป็นที่นิยมอย่างหลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงงาน โรงเรียน หรือ สถานที่อื่น ๆ นั้นก็ต่างมีการเลือกใช้รางสายไฟในการเดินสายไฟเสมอ  ซึ่งการเดินสายไฟนั้นจะสามารถเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง 5 .ข้อควรเลือกในการ “เลือกรางสายไฟ” เพื่อที่เราจะได้เลือกรางสายไฟได้ถูกต้องนะครับ   ใช้การเดินสายไฟแบบไหน   อย่างแรกเลยเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าเรานั้นจะต้องเดินสายไฟแบบไหน เพราะปัจจุบันนั้นเราจะเห็นได้ว่ารางสายไฟนั้นสามารถเลือกเดินสายไฟได้หลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟแบบลอย หรือการเดินสายไฟแบบร้อยท่อ นั้นก็มีการเดินสายไฟที่หลากหลาย  ซึ่งเราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะเลือกว่าเราจะต้องเดินสายไฟแบบไหนและเราจะต้องให้สายไฟของเราออกมาเป็นแบบไหนนะครับ   ใช้วัสดุอะไรในการเดินสายไฟ   ในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของ “วัสดุในการเดินสายไฟ” ซึ่งปัจจุบันนั้นเราจะเห็นได้ว่าวัสดุในการเดินสายไฟนั้นมีหลากหลายวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นท่อ EMT หรือ รางวายเวย์  ที่ใช้ใช้ในการเดินสายไฟ ดังนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องใช้วัสดุอะไรในการเดินสายไฟ ของเรานะครับ ซึ่งแต่ละวัสดุนั้นต่างก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน เราควรจะรู้ก่อนนะครับว่าวัสดุแบบไหนที่เราควรเลือกใช้ ในการเดินสายไฟของเรานะครับ   ร้านวัสดุที่เราเลือกนั้นมีคุณภาพหรือไม่